Продажба

Веб апликација наменета за сите кои вршат продажби.

Брокер асистент

Веб апликација наменета за брокери и брокерски куќи кои работат во областа на осигурувањето.

Градежна книга

Веб апликација за водење на градежен дневник со учинок.

Училишна администрација

Веб апликација за целосна администрација на училиште:
  • - Евиденција на ученици и кадар
  • - Евиденција во финансиското работење
  • - Изработка и печатење на документација
  • - Систем за нотификации
  • - Финансиско работење